Adatkezelési tájékoztató

Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. mint az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdő üzemeltetője ezúton teszi közzé a Fürdőben elérhető szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket.

A Fürdő létesítménybe való belépéssel, a szolgáltatások igénybevételének megkezdésével a Fürdőbe látogató vendégek (a továbbiakban: „Látogatók”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy szolgáltatásaink igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Az Adatkezelő adatai:

Az adatok kezelője a létesítményt üzemeltető Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. („Adatkezelő”).

Székhelye: 2484 Agárd, Fürdő tér 1.

Cégjegyzékszáma: 07 10 001299

Képviseli: Kovacsics Imre vezérigazgató

E-mail címe: info@www.agarditermal.hu

Telefonszáma: 06 22 579-220

Az Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Fürdő területén kifüggesztve és a www.agarditermal.hu weboldalon érhető el.

Az adatok feldolgozását Adatkezelő végzi.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalra vonatkozó adatkezelési szabályok a Fürdő honlapján találhatóak.

Milyen esetekben és milyen személyes adatokat kérünk be a Látogatóktól?

 • Gyógyászati kezelések regisztrációjánál (OEP által támogatott kezelések esetén) a beteg neve, címe és TAJ száma kerül rögzítésre (illetve a hozott vény adatai).
 • Önkormányzatokkal és/vagy cégekkel/gazdasági társaságokkal kötöt szerződés szerint: név, lakcím, nyugdíjas igazolvány szám, személyi igazolvány szám, TASZ vagy NYTSZ szám – az igazolványok bemutatása mellett az adatokat írásban rögzítjük.
 • Kemping vendégkönyvében: a vendégek neve, címe, elérhetősége, személyi igazolvány száma, rendszáma (lakókocsi vagy személyautó).
 • Kérdőíves adatgyűjtés esetében – nyereményjátékkal összekötve, név és lakcím kerül bekérésre a Látogatótól. A kérdőívek kitöltése önkéntes.
 • A Fürdőben tartózkodó Látogatókról fénykép vagy videó felvétel készülhet. A felvételeket felhasználjuk honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon, hirdetési felületeken, újságokban, plakátokon, hirdetményeken, stb… A Látogatók a felvételek ilyen módon történő közzétételéhez kifejezetten hozzájárulnak, ezzel kapcsolatban semmilyen igénnyel nem lépnek fel a Fürdőt üzemeltető társasággal szemben, sem most, sem a jövőben.
 • Látogatóink a Vendégkönyvbe írt bejegyzéseik során is szolgáltatnak adatokat, általában nevet, címet, telefonszámot, e-mail címet adnak meg.

Az adatkezelés célja és időtartama:

A fentiekben írt adatkezelések célja jogszabályi, szerződéses kötelezettségünk továbbá promóciós, elemzési és statisztikai célokat szolgál. Kérdőíveink kitöltése önkéntes, célja a meghirdetett nyereményjáték lebonyolítása, valamint az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. termékeivel és szolgáltatásaival, promócióival kapcsolatos véleménynyilvánítás, amennyiben a Látogató ehhez kifejezett hozzájárulását adta. A Látogató ehhez a kérdőív kitöltésével és annak ellenjegyzésével járul hozzá.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.

A Látogató jogai a kezelt adataival kapcsolatban:

Adatkezelő a Látogató kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@www.agarditermal.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2484 Agárd, Fürdő tér 1. Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Látogató jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a fent írt címek valamelyikén. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Látogató a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben a fent írt címeken, ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről és törli a Látogatót a nyilvántartásából.

A Látogató bármikor dönthet úgy, hogy az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. a továbbiakban ne küldjön részére tájékoztatókat, promóciós célú hirdetményeket. A Látogató az ilyen célú hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az info@www.agarditermal.hu e-mail címen, illetve az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követően a Látogató adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Látogatónak promóciós célú leveleket a továbbiakban nem küld.

A Fürdő használatával összefüggésben, egyébként gyűjtött információk:

Amennyiben a Látogató kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Látogatóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Látogató személy szerint beazonosítható lenne. Kivételt képeznek ez alól a Fürdőben esetlegesen készült fénykép és videó felvételek.

Adatbiztonság:

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Látogatók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő valamint az érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk az info@www.agarditermal.hu e-mail címre, vagy az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2484 Agárd, Fürdő tér 1. postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.),
 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Egyéb rendelkezések:

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Agárd, 2015. augusztus 1.

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.
Adatkezelő


Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. mint a www.agarditermal.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalról elérhető szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Az Adatkezelő adatai:

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. („Adatkezelő”).

Székhelye: 2484 Agárd, Fürdő tér 1.

Cégjegyzékszáma: 07-10-001299

Képviseli: Kovacsics Imre vezérigazgató

E-mail címe: info@www.agarditermal.hu

Telefonszáma: 22/579-230

Az Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el.

Az adatok feldolgozását Adatkezelő végzi.

A Felhasználók a Weboldalon hírlevél igénylésekor adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

Milyen személyes adatokat kérünk be a hírlevélre történő feliratkozást biztosító felületen?

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • név
 • e-mail cím.

Az adatkezelés célja és időtartama:

Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő elektronikus hírlevelek, reklámüzenetek (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) kiküldése, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a hozzájárulás visszavonásáig. A Felhasználó a közvetlen üzletszerzési célú (direkt marketing) üzenetek fogadásához a Hírlevélre történő feliratkozást biztosító felületen járulhat hozzá.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.

A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban:

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@www.agarditermal.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2484 Agárd, Fürdő tér 1. Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a fent írt címek valamelyikén. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben a fent írt címeken, ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az info@www.agarditermal.hu e-mail címen, illetve az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban Hírlevelet nem küld.

A weboldal használatával összefüggésben, egyébként gyűjtött információk:

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Linkek:

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

Adatbiztonság:

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő valamint az érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@www.agarditermal.hu e-mail címre, vagy az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2484 Agárd, Fürdő tér 1. postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.),
 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Egyéb rendelkezések:

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

Agárd, 2015. augusztus 1.

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.
Adatkezelő